Fremtiden er blå


 
 
Global Centre of Expertise (GCE) er en massiv nasjonal satsing på de mest globalt rettede og vekstkraftige næringsklyngene i Norge. På grunn av sin sterke posisjon i verden innen avanserte blå marine operasjoner har den maritime klyngen på Møre fått status som GCE. Klyngeprosjektet Blue Maritime Cluster drives av ÅKP
Aktørene i klyngen har utviklet felles ambisiøse mål og handlingsplaner for å styrke klyngens ledende posisjon innen avanserte marine operasjoner og øke sin global konkurransekraft.
 
Klyngeprosjektet GCE Blue Maritime Cluster fungerer som verktøy for at den maritime klyngen skal oppnå sine mål i et langsiktig perspektiv. GCE Blue Maritime Cluster dyrker de mekanismene som fører til kompetanseheving, innovasjon og globale kunnskapskoblinger og utfordrer klyngen til å øke innovasjonstakten gjennom konkrete prosjekter som innfører nye ideer og kunnskap. Dette skjerper klyngens konkurransefortrinn.
 
Ålesund Kunnskapspark (ÅKP) er fasilitator for klyngeprosjektet på vegne av den maritime næringen i regionen og er en viktig kilde til nye ideer og innovative konsepter gjennom sitt Inkubator-program.
 
GCE Blue Maritime arrangerer en rekke seminarer, konferanser og utstillinger for sine medlemmer og interessert publikum for øvrig. Det legges vekt på formidling av nyttig informasjon om strategiske markeder, faglig utvikling, omdømmebygging og rekruttering av høyt kvalifisert arbeidskraft.
 
GCE Blue Maritime Cluster engasjerer seg sterkt i å legge til rette for kompetanseløft i regionen gjennom et tett samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt egne prosjekter. GCE Blue maritime er partner i Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved Høgskolen i Ålesund.
 
Fremtiden er blå. I et lengre perspektiv er det ingen gitt å vite hvordan markedene ser ut og hvilke fartøyer som etterspørres. GCE Blue Maritime vil bidra til at den maritime klyngen på Møre fortsatt skal være verdensledende innen avanserte marine operasjoner også i fremtiden.
 
 
 
 
 
 
Bookmark and Share