Norges nye industrieventyr


 
 
Den biomarine Blue Legasea-klyngen på Møre skal styrke bærekraften og verdiskapingen i hele fiskerinæringen. Klyngen søker nå NCE-status.
UTNYTTE 100% AV FISKEN TIL HØYVERDI-PRODUKTER
Norge er allerede verdensledende på fiskeri og lakseoppdrett, og ingen andre steder i verden er det en komplett, integrert marine verdikjeden som kan matche den som finnes på Møre. Ved å styrke sin ledende posisjon i raffinerte marine omega 3-oljer og proteiner, kan den biomarine LEGASEA-klyngen bli en sentral leverandør av løsninger som møter noen av verdens største helseutfordringer og samtidig være et viktig bidrag for å styrke Norge som ledende havromsnasjon. Klyngen søker nå status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i det norske klyngeprogrammet for ytterligere å bygge opp under en nasjonal satsing på marine ingredienser til det voksende globale helse- og ernæringsmarkedet..
 
BEDRE HELSE - REDUSERTE SAMFUNNSKOSTNADER
Helseproblemer knyttet til livsstil og aldring øker dramatisk over hele verden, noe som resulterer i både akselererende helsekostnader og reduksjon i livskvalitet. Ifølge WHO dør mer enn 38 millioner mennesker av livsstilsrelaterte sykdommer hvert år. Folkehelseinstituttet har nylig kommet med en rapport som viser at om den norske befolkningen hadde fulgt kosthåndrådene, ville den direkte samfunnsmessige gevinsten vært på 154 milliarder kroner. Et bedret kosthold innebærer blant annet å få i seg mer omega 3 og marine proteiner. Studier viser et stort potensial for helsemessige fordeler knyttet til marine ingredienser, både med hensyn til livsstil- og aldersrelaterte sykdommer. Marine proteiner og Omega-3 er bare to eksempler av mange, der marine ingredienser kan gjøre en betydelig forskjell i både livskvalitet for den enkelte, og reduserte helsekostnader for samfunnet. Klyngeprosjektet LEGASEA vil gjøre Norge til en ledende industriell foregangsnasjon innen helse og ernæring relatert til havrommet. 
 
 
BÆREKRAFTIG VERDISKAPING
Formålet med klyngeprosjektet LEGASEA er å drive frem en industri som konverterer 100 % av den marine biomasse som høstes til høyverdi-produkter. Det åpenbare stedet å begynne er de 280.000 tonn avskjær fra hvitfisktrålere som hvert år dumpes i havet.  Nye generasjoner av fiskefartøy utviklet i havromsklyngen på Møre vil gjøre det mulig å konvertere denne marine biomassen om til verdifulle ernæringsingredienser om bord i fartøyene og gjennom det bidrar de ikke bare til en etisk og bærekraftig matforsyning og bedre global helse, men til økt verdiskaping i Norge. 
 
BIDRAR TIL OMSTILLING TIL BIOØKONOMI
Den globale petroleumsøkonomien er i overgang til en bioøkonomi, og Norge vil være et av de landene som er mest berørt av denne endringen. Klyngeprosjektet LEGASEAs overordnede målsetting er å stimulere til vekst og utvikling i nasjonal og global biomarin industri. Den marine næringen er den mest sannsynlige til å kompensere for fallet i verdiskapingen fra offshore olje og gass. Det er her vi har naturgitte fordeler og en sjanse til å sette Norge på det internasjonale kartet. LEGASEA prosjektet vil bidra til skape en ny norsk milliardindustri, flere kompetansearbeidsplasser, og økt forskning og utvikling med Møre som spydspiss.
 
Det nye klyngeprosjektet samler hele verdikjeden innen marine ingredienser og består av en optimal miks av internasjonale konsern, nasjonalt ledende bedrifter og innovative smb-bedrifter.
 
 
 
 
 
 
 
Bookmark and Share